قالبهای وافل آرکادک

قالبهای وافل عرضه شده توسط گروه مهندسی آرکوسازه، با نام تجاری آرکادک ، پس از بررسی و مطالعات کامل نسبت به عملکرد فنی و بهینه ترین ابعاد هندسی با مشخصات فنی ذیل به کارفرمایان و مشتریان عزیز ارائه می گردد:


برای اطلاعات بیشتر در خصوص سقفهای وافل کلیک کنید


 

مشخصات قالب ARKA-828S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۸۰cm

ارتفاع خالص قالب ۲۸cm

عرض میانگین تیرچه ۱۴cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-8540S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۸۵cm

ارتفاع خالص قالب ۴۰cm

عرض میانگین تیرچه ۱۴cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-928S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۹۰cm

ارتفاع خالص قالب ۲۸cm

عرض میانگین تیرچه ۱۶cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-938S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۹۰cm

ارتفاع خالص قالب ۳۸cm

عرض میانگین تیرچه ۱۶cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-205R

شکل قالب: مستطیلی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس قالب ۲۰۰cm  - ۶۵cm

ارتفاع خالص قالب ۲۵cm

عرض میانگین تیرچه ۱۳cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6525R

شکل قالب: یکطرفه مدولار

فاصله آکس تا آکس قالب ۶۵cm

ارتفاع خالص قالب ۲۵cm

عرض میانگین تیرچه ۱۱cm

وافل یکطرفه آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6030S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۶۰cm

ارتفاع خالص قالب ۳۰cm

عرض میانگین تیرچه ۱۴cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6018S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۶۰cm

ارتفاع خالص قالب ۱۸cm

عرض میانگین تیرچه ۱۲cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6025S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۶۰cm

ارتفاع خالص قالب ۲۵cm

عرض میانگین تیرچه ۱۲cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6028S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۶۰cm

ارتفاع خالص قالب ۲۸cm

عرض میانگین تیرچه ۱۲cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6523S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۶۵cm

ارتفاع خالص قالب ۲۳cm

عرض میانگین تیرچه ۱۱cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6532S

شکل قالب: مربعی یکپارچه

فاصله آکس تا آکس ۶۵cm

ارتفاع خالص قالب ۳۲cm

عرض میانگین تیرچه ۱۲cm

قالب وافل آرکادک


مشخصات قالب ARKA-6525S

شکل قالب: مربعی مدولار

فاصله آکس تا آکس ۶۵cm

ارتفاع خالص قالب ۲۵cm

عرض میانگین تیرچه ۱۲cm