پایدارسازی گود پروژه تهرانسر

پایدارسازی گود پروژه تهرانسر

عمق گود ۱۸ متر

طرح پایدارسازی: اشکان جم

کارفرما: شیرین صوفیانی

روش پایدارسازی: انکراژ و نیلینگ

 

پایدارسازی گود پروژه شهرزاد

پایدارسازی گود پروژه شهرزاد

عمق گود ۱۴ متر

طرح پایدارسازی: اشکان جم

مشاور چهار رشته: آرین مهد کاوش

روش پایدارسازی: نیلینگ و انکراژ